Flere gode grunner til å organisere seg

Trygghet for arbeid og inntekt

Medlemskapet gir deg trygghet for arbeid og inntekt innenfor de lover og bestemmelser som gjelder i arbeidslivet og den tariffavtale som gjelder i Staten (Hovedtariffavtalen). Du kan henvende deg til en tillitsvalgt som kan ta opp din sak dersom du mener du er urettferdig behandlet og at du f.eks ikke får den lønn du har krav på. 
Ved tariffoppgjørene legges det også stor vekt på å skape likelønn og heve lavlønnsgrupper.

Du bestemmer

YS Stat og Norsk Tollerforbund bestemmelser om uravstemning i forbindelse med tariffoppgjør. Etter at forhandlinger og eventuell mekling er sluttført og det foreligger et anbefalt forslag, er det medlemmene som bestemmer om avtalen skal godkjennes eller forkastes. YS Stat og NT sørger for at medlemmene blir informert om den anbefalte avtalen. Så er det opp til deg å stemme ja eller nei til forslaget. Det er en viktig demokratisk rettighet som bare de fagorganiserte medlemmene har.

Reallønnsutvikling

Når de generelle lønnskravene og rammene Staten tilbyr i forhandlingene er lave, sier enkelte at det ikke har noen hensikt å være fagorganisert. Historien viser at en slik tanke er lite lønnsom på sikt. I løpet av 80-årene steg lønningene etter enkelte oppgjør med både 10 og 12 prosent, men levestandarden ble ikke noe bedre fordi prisene steg mer enn lønningene og mange arbeidsplasser kom i fare.

 

Kvaliteten av et tariffoppgjør bestemmes av hvorvidt du får økt kjøpekraft – eller en positiv reallønnsutvikling. Det er et viktig standpunkt for YS Stats linje i tariffpolitikken.

Lønn under sykdom

At norske arbeidstakere har en av verdens beste sykelønnsordninger kan direkte tilbakeføres til krav som ble reist av fagforbundene på 1970-tallet. Ordningen med full lønn fra første dag under sykdom, ble innført i 1978. Sykelønnsordningen har gjentatte ganger vært gjenstand for politiske angrep. Partiene på høyresiden har ønsket å svekke ordningen slik som det har skjedd i mange andre land. En sterk fagbevegelse har forsvart ordningen. Fortsatt kommer det forslag i Stortinget om å svekke den, men fagbevegelsens styrke har vært avgjørende for at den fortsetter. Det er ingen overdrivelse å si at uorganiserte bidrar til å svekke ordningen med full lønn under sykdom. Det er norsk fagbevegelses styrke som sikret denne viktige sosiale del av velferdssamfunnet.

Streikebidrag

Blir du tatt ut i streik, er du garantert streikebidrag fra ditt forbund. Er du ikke organisert, får du ikke streikebidrag, og du får heller ikke penger fra NAV så lenge du vil få goder av streiken.

Kollektive avtaler om lønns- og arbeidsvilkår

Dine lønns- og arbeidsvilkår er regulert i avtaler mellom Staten, arbeidsgiver og arbeidstakernes organisasjoner. Det betyr at din inntekt er forutsigbar. Gjennom lokale forhandlinger sørger Norsk Tollerforbund (gjennom lokalforeningene) for at din lønnsutvikling blir ivaretatt.
Medlemskapet sikrer deg også innflytelse og medbestemmelse i forbindelse med hvilke krav som skal fremmes i lokale forhandlinger.

Trygghet for fast ansettelse

YS og Norsk Tollerforbund har som prinsipiell holdning at lønnstakere skal ha fast ansettelse og arbeider for å få utsettsordningen inn i regulerte former. Det gir trygghet og bedre vern mot oppsigelse og urettmessige endringer i arbeidsoppgaver eller arbeidssted.

 

Skolering og opplæring

Etter initiativ fra hovedsammenslutningene har Stortinget lovfestet en rett for den enkelte arbeidstaker til etter- og videreutdanning. Norsk Tollerforbund og YS har en rekke tilbud om opplæring og skolering i tillitsvalgtarbeid og organisasjonsvirksomhet. Fagbevegelsen har reist krav om at slik opplæring og praksis skal kunne gi kompetanse for videre utdanning. Ved å stå utenfor fagbevegelsen gir du fra deg denne muligheten.

Feriebestemmelser

På dette området har fagbevegelsens innsats hatt stor betydning for utformingen av regelverket. I likhet med permisjonsrettigheter er dette et regelverk som hele tiden må forsvares mot angrep fra politisk hold.

 

 

Billigere forsikringer

YS og Norsk Tollerforbund har kollektive avtaler som sikrer deg billigere forsikringer. Pr i dag er det gjennom Gjensidige YS har sin avtale - noe som oftest gir deg langt bedre vilkår enn man kan fremforhandle som privatperson.

 

 

© 2014 Norsk Tollerforbund

 

 

Postadresse:               Sekretariat:                   E-post: post@norsktollerforbund.onmicrosoft.com                                             Org.nr:  974 235 307

Postboks 2103             Tollbugata 1a        

0125 VIKA                    0152 OSLO

                                     4. etasje

 

...og for øvrig... lønna skal opp!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now